Ithimba lezokuxhumana laseMgungundlovu kanye nezintatheli lihambele izakhiwo eziseqophelweni eliphezulu eMshwathi.

Ithimba lezokuxhumana laseMgungundlovu kanye nezintatheli lihambele izakhiwo eziseqophelweni eliphezulu eMshwathi.

Leli thimba belihamba noMeya waseMshwathi ubaba uMandla Zondi kanye namaKhansela. Izintatheli bezithe chithi saka zocoshela izindaba ngobuhle bethuthuko yaseMshwathi.

Izakhiwo izihanjeliwe kubalwa ukunwetshwa kwesakhiwo iThusong Centre eseMshwathi ka Ward 2, kube ibhuloho laseMpolweni, izakhiwo iziyizilondolozi zamanzi, iTaxi rank eseWartburg, umgwaqo ofakwe itiyela wase Swayimane ka Ward 8 I Nazo Road kanye nesakhiwo esise Cool-Air.