Isuke yahlala imidlalo yabasubathi baseMgungundlovu endaweni yase uMshwathi.

Lokhu Kwenzeka nje, ingoba isiqalile imidlalo imidlalo yabasubathi abazomela uMgungundlovu District eThekwini kwi Provincial youth run yangonyaka ka2023. USihlalo wenhlangano eyangamele ezemidlalo eMgungundlovu uMhlengi Maxase wo uMgungundlovu District Sport Confederation, uthe bajabule ngezinga elitshengiswe ilabasubathi abaqhamuka komasipala abayisikhombhisa ngaphansi ko-uMgungundlovu District Municipality. Uthe ukholelwa ukuthi sebekulungele ukungenela lemidlalo futhi, bangakwazi ukuthi badle umhlanganiso walomqhudelwano kwazise…

Read More

Umphakathi waseMshwathi ujabule kakhulu ukuthola ithuba lokukhuluma ngqo neziPhathiswa zaHulumeni.

Umphakathi waseMshwathi ujabule kakhulu ukuthola ithuba lokukhuluma ngqo neziPhathiswa zaHulumeni embizweni ye – sabelomali sehhovisi elibhekele ezezimali kwisifundazwa sakwaZuluNatal eliholwa uMama uPergy Nkonyeni. Le mbizo beyiseMshwathi endaweni yakwaSwayimane kaward 11 endaweni yaseMehlwenkosi. Kule mbizo bekudingidwa ukwabiwa kwezimali ezihlelelwe ukuletha intuthuko kubantu. Le mbizo beyihanjelwe uNgqongqoshe wezokugcinwa kwezemali uMama uPeggy Nkonyeni, iMeya yesifunda uMgungundlovu District Municipality…

Read More

Ibe impumelelo imbizo yokuthulwa kohlahlomali Kanye nentuthuko edidiyelwe ebibanjwe eMshwathi eMehlwenkosi sports ground kaWard 11.

UMeya walo mkhandlu uMnu Mandla Zondi obehamba naMakhansela akuloMasipala eholwa uSomlomo uMama Sibongile Mbatha-Ntuli. UMeya wethule izimenenja ezingabaphathi beminyango kaMasipala ebeziholwa uMasipala Manager uMnu Nhlanhla Mabaso. UMeya uBaba uZondi wethule izimali ezibekelwe ukwenza yonke imisebenzi kamasipala kulo nyaka wezimali ozoqalwa. Phakathi kwezinhlelo ezibaluliwe isamba semali yokulungisa imigwaqo Kanye nezakhiwo . Uphinde wabala nenkece yokuthuthukisa izinhlelo…

Read More

Commemoration of World TB Day

Commemoration of World TB Day event held on the 28 March 2023 at Mpolweni Hall. District Health , District Municipality, uMshwathi Local Municipality implemented this commemoration in partnership with Think organization and Health Systems Trust NGOs. Civil society structures were also well represented. Signing of the pledge against spread of TB by Political principals ,…

Read More

LIASA Library Week Launch 2023

As a courtesy, I would like to let you know that the LIASA Library Week Launch 2023 which was held at the Council Chambers in New Hanover yesterday was a great success. Even though we had problems with the network early, it seemed to get better. The event was streamed live on teams as well…

Read More

Information Regulator at Socolile Hall.

Ward 14 community engagement conducted by Information Regulator at Socolile Hall in ward 14. The Information Regulator (South Africa) is an independent body established in terms of section 39 of the protection of personal information act 4 of 2013. It is subject only to the law and the constitution and it is accountable to the…

Read More

The municipality collaborated with uMgibe Farming Organics, UMEDA, BRICS Women in Business Alliance.

The municipality collaborated with uMgibe Farming Organics, UMEDA, BRICS Women in Business Alliance in hosting a Stop Hidden Hunger Summit at Bon Accorde. The event was to launch the Stop Hidden Hunger program. Presentations centred around different ways in which stakeholders can work together to fight hudden hunger and to to ensure sustainability of their…

Read More
BPC REPORT 4: 1.2.0 Free 03/06/2023 03:46:34 Active Has SSL Checklist Table Built