ndube1-730x487

MEC Nomusa Dube-Ncube uvakashele umasipala waseMshwathi ukuzothula uhlelo le Community Works Programe. Inkundla yezemidlalo yase Cool Air ka ward 7 beyigcwele iphuphuma kwazise  phela  ukuthi lolu hlelo beluhambisana  nohlelo lukaMasipala lokwethulwa   kwesabelo zimali zango nyaka ka 2016/2017 (IDP)

scott1-300x200

MEC B. Scott, with Deputy Mayor and Councillor Dlamini.