Categories
News

uMshwathi Municipality’s New Corporate Identity( Logo)

Ngomhlaka 26 October 2018(Resolution 490), uMkhandlu kaMasipala waseMshwathi wathatha
isinqumo sokuguqula uphawu oludal likaMasipla( Logo). Ukuthatha lesi sinqumo kwakulandela
ucwaningo olwenziwa olaveza ukuthi uphawu oludala alubonakali limele izimo nabantu
baseMshwathi. Kube sekulandela izinhlelo zokuzwa imibono yabantu. Imibono eminingi yavumelana
nesinqumo esathathwa ubuholi.
Umphakathi ungathumela imibono yawo ngokusebenzisa lezi zindlela ezilandelayo:
 Ukuthumela i-SMS noma WhatsApp ku 082 808 4923
 Ukusenda imeyili ku: sibusisom@umshwathi.gov.za
 http://www.facebook.com/umshwathiowethu/
 www.umshwathi.gov.za
 Gcwalisa ifomu etholakalayo kumasipala nakuwo wonke amakomidi ezigceme
Thumela umbono wakho wakho engakashayi umhlaka 22 June 2022.
Issued by Municipal Manager

Date: 02 June2022
Imibuzo ingayiswa ku: Sibusiso Mkhithi
033 8166800/0828084923

BPC REPORT 6: 1.1.11 Free 29/11/2022 03:28:43 Active Has SSL Checklist Table Built
English English Zulu Zulu